II. Rákóczi Ferenc imái

Ima beszélgetés közben

Megváltó Krisztusom,
te beszélgettél az emberekkel
üdvösségükért.
Add kegyelmedet,
hogy beszélgetésed ereje
beszédemet is megszentelje!

Add éreznem jelenlétedet,
Istenem, hogy amíg az emberekkel
foglalkozom a földön,
beszélgetésem veled
legyen az égben!

Ó, szívek világossága, szeretet,
ne hagyj el engem,
mert ha nem lesz velem
világosságod,
üres és haszontalan
lesz beszédem!

Ima az ország keresztény megújulásáért

A Te kezedben van szívünk Uram,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd meg a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet.
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat!

Ima a hazáért nehéz időben

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gőgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.
Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége elenyésszék, s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől és Urunktól.
Mindazáltal, ő Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek és árvák Hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bűnhődésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylő választott népedet. És ha lelkünkben lángra lobbantanád felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.
Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.
Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.
Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

Engesztelő imádság

Tekintsd, uram, néped sóhaját,
hallgasd meg a szegények,
özvegyek és árvák
hozzád felsíró jajkiáltásait!
Tekints az engesztelésre kész ártatlanokra,
és ne feledkezzél meg
irgalmasságod cselekedeteiről,
melyekkel hajdan oly kegyesen
elárasztottad szolgaságban sínylődő
választott népedet…
Vezéreld cselekedeteinket,
erősítsd karunkat,
hogy egyesült erővel szolgálhassunk
akaratodnak…
Add, hogy rendelkezésed útjáról
le ne térjünk,
hanem igazságtételeid őreivé lévén,
utunk nyugalomban
és békességben vezessen tehozzád!

Ima a hazáért

Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.
Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.
Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

Imádság szentmise előtt

Ó, Uram, íme, az ajtó előtt irgalmas rendelésedből téged jelenítettelek
meg az emberek előtt,
de itt por és hamu vagyok előtted;
hogyan merjek szólni hozzád?

Add tehát, kérlek, hogy
Lelked szóljon hozzád általam,
mivel méltatlan és elégtelen vagyok
téged dicsérni.

Ó, örök Atya, azért jövök,
hogy áldozatot mutassak be,
de sem fát, sem tüzet, sem méltó áldozatot
nem találok magamban,
mert fa vagyok ugyan,
de önmagában alkalmatlan a meggyújtásra,
ha te elő nem készítesz engem,
hogy a szeretet tüzétől lángra lobbanva
egyesülhessek azzal az imádandó áldozattal,
amit Egyházad készül felajánlani
neked ezen az oltáron.

Fogadj el engem, kérlek, olyannak,
amilyen vagyok, és tégy alkalmassá,
ahogy akarod,
hogy tetszhessek neked,
egyesülve Fiaddal és feláldozva benne,
vele és általa.

Tekints, kérlek, Uram, erre a családodra,
amelyért Urunk Jézus Krisztus
nem vonakodott magát a bűnösök kezébe adni
és a kereszt gyötrelmét vállalni.
Ámen.

Eltávolodtam tőled

Eltávolodtam tőled Istenem,
lelkem legfőbb java, és jaj
hányszor eltávolodtam!
De mivel eltávolodtam,
azért vágyom ismét eléd járulni
eltávolodásom ugyan nem
akaratom eltávolodása volt,
hanem esendőségemé.

Most nem tudom megtenni, amit akarok;
és jaj, mikor tudom megtenni?
Hiszen az a boldog állapot
meghaladja gyöngeségem erőit.

A te jóságod hatása, hogy azt akarom,
ami törvényeddel megegyezik.
Legyen meg, kérlek, szereteted hatása,
hogy azt is végbevigyem,
ami akaratodnak tetszik!

Gyakran eltérek attól, amit kitűzök,
mert még nem szeretlek téged eléggé.
Tennivalóimat gyakran lagymatagon
hajtom végre,
mert nem törekszem buzgón arra,
ami a tiéd.

Nem tudom, ó Uram,
vajon többre vagyok e képes,
mint amennyit akarok, vagy többet akarok-e,
mint amire képes vagyok.

Akarni és képes lenni: a te ajándékod;
de sem ezt, sem azt nem kívánom úgy,
ahogy kellene.
S ezért méltatlan vagyok megszerezni,
amire oly hidegen vágyom.

Ó, lelkem orvossága,
szentséges Oltáriszentség,
találhatnék-e nemesebb gyógyszert,
ha éhezve magamhoz vennélek,
s ha nem szennyekkel telve járulnék eléd?

Te megtisztítasz engem
és én bepiszkítom magamat;
te táplálsz engem, de én még csak
nem is éhezem reád.

Ó, szerető lélek gyönyörűsége,
megunnám az életemet
ha nem a te akaratod lenne, hogy éljek;
s ha te, Jézusom, nem merészelnék eléd járulni.

Íme, hát oltárodhoz járulok,
hogy e nagy szentség
megalapításának emlékét ünnepeljem,
és hogy téged evén
növekedjem a szeretetben.
Eszem a te asztalodról,
hogy jobban éhezzem,
amire képes vagyok, hogy elérjem:
többre legyek képes…

Istenem, Üdvözítőm,
aki ezt a nagy szentséget,
irántunk való nagy szereteted bizonyságát
oly csodálatos rendben megalapítottad,
mily felfoghatatlanok a te műveid,
mily kimondhatlan az én nyomorúságom!

Te magadat adod nekem és hozzám jössz,
aki a szeretet vagy;
én fogadlak, és íme
mégsem gyulladok lángra szereteted tüzétől.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Pin It on Pinterest